.

O projekcie IDM

REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWAProjekt „Internet Dla Mazowsza” (IDM) zakładał wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Mówiąc prościej, samorząd województwa buduje „autostrady”, od których następnie operatorzy będą mogli  poprowadzić podłączenia do poszczególnych domów. Bierze w ten sposób na siebie najtrudniejszą i najkosztowniejszą inwestycję. W sumie powstało 3572 km sieci światłowodowej, 42 węzły szkieletowe, 4 węzły techniczne i 308 węzłów dystrybucyjnych. Mazowiecka sieć szerokopasmowa została zaprojektowana i jest budowana zgodnie ze standardami nowej generacji.
Dzięki projektowi Internet Dla Mazowsza poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access - Fiber To The Building) w 33 miejscowościach.


Projekt Internet Dla Mazowsza zakłada uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej operatorów działających w Województwie Mazowieckim – nie dubluje jej. Powstała sieć zostanie wybudowana zgodnie z zasadą neutralności technologicznej tj. nie faworyzuje żadnej technologii, jednak z uwagi na potrzebę zachowania dużej skalowalności sieci optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie sieć z okablowaniem światłowodowym.


Za pośrednictwem wybudowanej sieci możliwe będzie świadczenie operatorom końcowym (ostatniej mili) usług w zakresie:
•    dzierżawy włókien światłowodowych;
•    dzierżawy kanalizacji teletechnicznej;
•    dostępu do sieci Internet;
•    usług multimedialnych (TV i video na życzenie);
•    usług głosowych;
•    usługi monitoringu.

W dniu 29 października 2012 roku projekt: „Internet dla Mazowsza” otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej nr: S.A.33473(2012/N), co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. C) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z pozytywną decyzją KE, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jako inżynier kontraktu rozpoczęła realizację kluczowego projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wybudowana sieć poprawi konkurencyjność rynku szerokopasmowego na Mazowszu poprzez zwiększenie liczby operatorów świadczących swoje usługi na rynku hurtowym oraz dostępu do infrastruktury pasywnej sieci, a co za tym idzie zwiększenie kompetencji w zakresie dostępu do Internetu i korzystania z e-usług w obszarach wykluczenia cyfrowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Projekt jest realizowany w ramach RPO WM. Wartość całego przedsięwzięcia to około 458 mln zł. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł.

Centrum Zarządzania Siecią IdMCentrum Zarządzania Siecią (CZS) posłuży do monitorowania i sterowania pracą całego systemu szkieletowej sieci światłowodowej pn. „Internet dla Mazowsza”. Oficjalne otwarcie odbyło się 21 września 2015 r. w Warszawie.

CZS to „serce” całej inwestycji, tu skupiać się będzie cały monitoring i logistyka związana z zarządzaniem siecią szerokopasmową. Centrum zajmie się ciągłym nadzorem nad funkcjonowaniem sieci szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, w tym styków międzyoperatorskich oraz bieżącą obsługą zgłoszeń i koordynacją usuwania awarii. Dzięki CZS będzie można monitorować zdarzenia w sieci, koordynować działania ekip wykonujących prace planowane, odpowiadać za przekazywanie informacji o stanie sieci do innych jednostek organizacyjnych KBTO (operatora hurtowego) oraz czuwać nad  wydajnością sieci. Dzięki wykorzystaniu systemów zarządzania pracujący w CZS będą w bardzo szybki sposób reagować na potencjalne błędy w nadzorowanych elementach sieci. Funkcja monitorowania wydajności, którą posiada CZS pozwala określić dostępne zasoby i kondycję sieci.


IdM w liczbach
•    42 węzły szkieletowe,
•    4 węzły techniczne,
•    308 węzłów dystrybucyjnych,
•    3572 km sieci światłowodowej.